Ordezkoak

  • Izena emateak

Gaur egun zerrendak itxita daude.

  • Birbaremazioa

Birbaremazioa 2024/25

  1. BIRBAREMAZIO-ALDIA.

Birbaremazioa urtero egingo da.

2. ZERRENDAK.

Ezabatu egiten dira A), B), C) eta D idatz-zatiak, bai eta E) idatz-zatiko 1. idatz-zatia ere. Era berean, E) idatz-zatiari dagokionez, 2. idatz-zatia aldatu egiten da, eta, horren bidez, «zona» terminoari buruzko erreferentzia oro ezabatzen da, eta ezabatu egiten dira 4. zenbakiko hirugarren zenbakia eta bigarren lerrokada eta hurrengoak.

I. Zerrendak honela idatzita geratuko dira:

1.- Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak zerrenda bat egingo du lan-kategoria bakoitzeko (sukaldaria eta garbitzaileak) eta hiru lurralde historikoetako bakoitzeko. Dagokion lurraldeko Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetan zerbitzuak eman dituzten pertsonek osatuko dituzte zerrendak.

2.- 2023/24 ikasturterako, zerrendak Hezkuntza Sailak 2022ko abuztuaren 31n lan-kategoria bakoitzean eta lurralde bakoitzean emandako zerbitzu-denboraren arabera antolatuko dira. Antzinatasuna egunetan adieraziko da.

3. Birbaremazioaren deialdia ahal dela ikasturtero azaroan argitaratuko da. Urtero berrituko dira zerbitzuak, eta irailaren 1ean jarriko da indarrean, dagokion ikasturterako, emandako zerbitzu guztien arabera eguneratutako zerrenda – hartu gabeko oporrei dagokien aldia barne –. Hezkuntza Departamentuko ikastetxe publikoetan emandako zerbitzu-egun bakoitzeko puntu 1. Lanaldi partzialeko erregimenean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berarekin barematuko dira. Zerrenda horiek Batzorde Paritarioa osatzen duten kideei emango zaizkie. Zenbatutako egun guztietan berdinketarik gertatuz gero, Sailarentzat zerbitzuak ematen hasi zen eguna hartuko da kontuan, eta lehen hasi zenak lehentasuna izango duela ulertuko da. Berdinketak jarraituz gero, eta berdinketa hausteko azken irizpide gisa, abizenen eta izenaren ordena alfabetikoa erabiliko da, urtero egingo den zozketa batetik abiatuta, zein letratatik hasiko den zehazteko.

Urtero, birbaremazioarekin batera, hautagaiei zerrendetan aldaketak egiteko aukera eskainiko zaie. Hala, zerbitzuak lanaldi partzialean eta/edo osoan ematea erabaki ahal izango da, lurralde batean edo gehiagotan.

4.- Zerrendak araztea. Ordezkabidearen bidez egindako eskaintzak eraginkortasunez kudeatzeko, garbiketa- eta sukalde-zerrendak eguneratuko 3dira, eta baja emango zaie 2023ko maiatzaren 31tik atzera eginez azken hiru urteetan inolako kontrataziorik izan ez duten hautagai guztiei.

Aurreko paragrafoak eragindako pertsonak erreserba-zerrenda bat osatzera igaroko dira, eta zerrenda horretan egongo dira deialdien zerrenda arruntera itzuli nahi dutela berariaz adierazi arte, eta, horrela, Administrazioari helaraziko diote aldi baterako beharrak estaltzeko prest daudela. Eskaera hori urtero egin ahal izango da berariaz horretarako gaitzen den aldian – oro har, birbaremazio-eskaerarekin bat etorriko da –, eta datorren ikasturte osorako erreserba-zerrendan egongo da, prestasun-eskaera espresurik ez badago. Zerrenda horietan, gehienez ere, bost ikasturtez egon ahal izango da. Ikasturte horiek igarota, behin betiko baja emango zaie erreserba-zerrendako kideei.

5.-Aldi baterako langileen beharrak zerrendetan dauden hautagaiekin asetzen ez diren heinean, Lurralde Ordezkaritza bakoitzak hautagai berrien zerrendak irekitzeko aukera zabalik uzten da

  • Ordezkabidea

ORDEZKABIDEA BIDEZ PLAZAK ESLEITZEA

1. Garbiketa-kategoriako eta sukaldea-kategoriako lan-kontratuko langileen plaza bat bete behar denean, Ordezkabidea aplikazioaren bidez eskainiko da.

2. Ordezkabidean, oro har, kontratua hasi aurreko laneguneko 13:00ak arte ikastetxeetako zuzendaritzek jakinarazitako ordezkapen guztiak sartuko dira.

3. Aplikazio horrek kategoria bakoitzeko hautagaien zerrendaren ordena hartuko du kontuan, eta honako esleipen-mota hauen arabera esleituko du plaza:

1) Borondatezko esleipena

Plaza borondatez eskatu duen eta zerrendetan ondoen kokatuta dagoen hautagaiari esleituko zaio plaza. Esleipen honetan, birbaremazioan hautatutako lurraldeko eta lanaldiko plazak eskuratu ahal izango dira, bai eta ohiko bizilekutik 25 km baino gehiagora dauden lanaldi osoko eta partzialeko plazak ere, nahiz eta nahitaezko esleipenaren bidez plaza horien esleipendun ez izatea aukeratu.

2) Nahitaezko esleipena

Hautagairen batek ez badu eskainitako plazaren bat eskatu edo, eskatutako baldintzak ez betetzeagatik, ezin izan bazaio eskatzaileari esleitu, nahitaez esleituko zaio plaza, zerrendetan okerren dagoenetik hasita, betiere lanaldiekiko eta lurraldeekiko lehentasunak errespetatuz eta bere bizilekutik 25 km baino gehiagora dauden lanaldi oso eta partzialei uko egiteko edo ez egiteko aukera errespetatuz.

Hautagai bat sukaldeko zerrendetan eta garbiketako langileen zerrendetan okerren dagoena bada, eta plaza bat nahitaez esleitu behar bada, sukaldari plaza esleituko da. Ez dira nahitaez esleituko txanda-kontratuak eta ohiko bizilekutik 25 km baino gehiagora dauden lanaldi osoko eta partzialeko lanpostuak. Ohiko bizilekutik gehienez 25 km-ra dauden lanaldi oso eta partzialak nahi dituzten ala ez adierazten duten aukera horiek ikasturtean zehar aldatu ahal izango dira. Txanda-kontratuei dagokienez, oro har, kontratua hasi baino 7 egun natural lehenago eskainiko dira.

Hautagaiek egin beharreko izapideak

Hautagaia Ordezkabideara sartzen den lehen aldian, nahitaez baliozkotu beharko du bere ohiko bizilekua, ohiko bizilekutik 25 km. baino gehiagora dauden lanaldi osoko eta partzialeko plazei uko egin edo ez erabaki beharko du, eta telefono mugikor bat eta posta elektroniko bat izan beharko ditu. Baliozkotze hori gabe, ezingo du eskaerarik egin.

Hautagaiek Ordezkabideako lan-egoera aldatu ahal izango dute 9:30etik 13: 00etara:

– Hautagaia indarrean dagoen kontratu batekin okupatuta badago:

Hautagaiak kontratu bat indarrean badu, baina bere kontratua egun horretan bertan amaitzen dela jakiten badu, eta Ordezkabidean parte hartu nahi badu, hurrengo egunean lanerako prest egongo baita, bere lan-egoera aldatu ahal izango du eta lanerako prest egongo da.

Aitzitik, hautagaiak kontratu bat indarrean badu, baina bere kontratua egun horretan bertan amaitzen dela badaki eta inolako plazaren esleipendun ez izateko uko egite justifikatua duela alegatu nahi badu, bere lan-egoera aldatu ahal izango du uko egitera, justifikatu gabe, eta dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du bost egun balioduneko 5epean. Uko egiteko arrazoi justifikatuak Hitzarmen Kolektiboan

aurreikusitakoak izango dira, eta behar bezala justifikatu beharko dira, dagozkion egiaztagirien bidez (gertakaria egon dela egiaztatuz).

– Hautagaia lanerako prest badago:

Hautagaia lanerako prest badago eta inolako plazaren esleipendun ez izateko uko egite justifikatua duela alegatu nahi badu, bere lan-egoera aldatu ahal izango du uko egitera, justifikatu gabe, eta dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du bost egun balioduneko epean. Kasu horietan, eta salbuespen gisa, uko egiteko arrazoi justifikatua 13:00ak baino geroago gertatzen bada eta hautagaia plaza baten esleipendun bada, uko egin ahal izango dio modu justifikatuan, baldin eta gertaera hori egiaztatzen bada (13: 00ak baino geroago gertatu da) eta arrazoia hitzarmen honetan ezarritako uko egite justifikatuen artean sartzen bada. Uko egiteko arrazoi justifikatuak Hitzarmen Kolektiboan aurreikusitakoak izango dira, eta behar bezala justifikatu beharko dira, dagozkion egiaztagirien bidez (gertakaria egon dela egiaztatuz).

– Hautagaia justifikatutako uko egiteko lan-egoeran badago:

Hautagaia justifikatutako uko egiteko lan-egoeran badago eta lanerako prest dagoen pertsonaren lan-egoerara igaro nahi badu, bere lan-egoera aldatu ahal izango du, justifikazio-agiriak aurkeztuz, uko egitea eragin zuen gertaera Ordezkaritzari amaitu dela jakinarazteko unean (egitatea amaitu dela egiaztatuz). Ordezkabideako plazen eskaerari dagokionez, hautagaiek eskaera telematikoa egin beharko dute aplikazioan sartuz eta lehentasunak aurkeztuz, oro har, 13: 30etik 15:00era.

Halaber, hautagaien erantzukizuna izango da egunero aplikaziora sartzea, oro har, 15:30etik aurrera argitaratzen den plazen esleipena ezagutzeko. Eskaintzan kategoria desberdinetako plazak tartekatuko dira. Hala ere, Ordezkabideako esleipen bakoitzean hautagaia plaza bakar baten esleipendun izan daiteke. Berezitasunak lan-kontratuko langileen zerrenda batean baino gehiagotan egonez gero. Sukaldariaren eta garbitzaileen kategoria bakoitzeko lan-egoera desberdina izan daiteke lanpostu hutsak esleitzeko.

4.– Lanpostu huts bat bitarteko kontratu bidez bete behar denean

Ordezkabidea aplikazioaren bidez eskainiko da, hura arauz bete arte. Ordezkapenagatiko bitarteko kontratu bat indarrean izanez gero, eskainitako lanpostu hutsaren lan-kategoria berean edo bestean iraupen jakineko kontratu bat izanez gero, lanpostu hutsen kontratuak esleitzeko prozesuan parte hartu ahal izango da. Esleipenerako, aplikazioak dagokion kategoriako hautagaien zerrenda-ordena hartuko du kontuan, eta plaza esleituko du aurreko paragrafoan adierazitako eta deskribatutako esleipen-moten arabera (borondatezkoa eta nahitaezkoa). Ordezkabideak SMS bidez bete gabeko lan eskaintzak eskainiko dizkie lanean daudenei.

5.- Hautagaiei SMS eta korreo elektroniko bidez jakinaraziko zaie aplikazioa martxan jarri dela.

6.-Salbuespenezko egoeretan telefonoz ordezkatzea

Telefono-ordezkapenak salbuespenezko eta presazko kasuetan baino ez dira eskainiko, baldin eta behar bezala justifikatzen bada ordezkapena kontratua hasi aurreko laneguneko 13: 00ak baino geroago egiten dela, eta ordezkapena egun berean derrigorrezkotzat jotzen bada eta, gainera, honako zirkunstantzia hauek gertatzen badira:

– Zentroan sukalde edo garbiketako pertsona bakarra dagoenean eta astebete baino gehiagoko ordezkapena ez dela aurreikusten denean.

– Ordeztu langileen 2/3 beharreko baino langileak gehiago zentroko direnean.

Salbuespenezko esleipen horiek Ordezkabideak egindako esleipenen ondoren egingo dira, eta telefono-deiak hurrengo eguneko 9:30ak arte egingo dira. Telefono bidezko eskaintza horiek onartzea borondatezkoa izango da.

Uko egiteak

Ordezkabidean esleitutako plazari uko egin ahal izango zaio, baldin eta lan-istripua, lanbide-gaixotasuna, amatasuna edo aitatasuna eta semea edo alaba zaindu behar bada, harik eta langileak hiru urte bete arte, eta eskaintzen zaien estaldura-denbora emandako zerbitzu-denboratzat hartuko da, zerrenda birbarematzeko soilik. Etete iragankorreko kasu horiei heldu dietenek beren lan-egoera aldatzeko eskubideari eutsiko diote, Ordezkabidean parte hartzeko eta zerbitzu eraginkorrak ematen hasteko.

Funtzionamendu orokorraren salbuespenak.

1.- Hautagai batek ordezkapen bat egin badu eta 5 eskola-egun igaro baino lehen ikasturte berean langile bera ordezteko beharra sortzen bada, edo premia bera bete behar bada (erretiro partziala/txanda hartzen duena), ordezkapena egiteko lehentasuna izango du ordezkapena egiten ari den hautagaiak, nahiz eta puntuazio handiagoko beste hautagai batzuk egon. Kasu horietan, ordezkapena, lehenik eta behin, lanerako prest dagoen hautagaiari eskainiko zaio, eta, nahi ez badu, Ordezkabidean eskainiko zaio ordezkapena.

2. – Irailaren 30era arte uko egin ahal izango zaio nahitaez esleitutako lanpostuari. Esleipenerako, aplikazioak hautagaien zerrendaren ordena hartuko du kontuan, eta plaza esleipen-moten arabera esleituko da (borondatezkoa eta nahitaezkoa). Lanpostu bat nahitaez esleitu zaion hautagaiak bi aldiz uko egin ahal izango dio, zigorrik gabe. Horretarako, uko egin beharko dio hautagaiaren atarian dagoen “Eskaintza ukatu” aukeraren bidez. Hautagai hori hurrengo eskaintzetarako prest egongo da, eta baztertutako lanpostua hurrengo egunean eskainiko da. Aurreko paragrafoan deskribatutako aukeraren bidez lanpostua esplizituki baztertu ez badu, justifikatu gabeko uko-egoeran jarriko da.Era berean, hirugarren aldiz uko egiten bazaio nahitaez esleitutako lanpostuari, justifikatu gabeko uko-egoerara igaroko da.

Administrazioko e-mailak:

Araba: arabaei@euskadi.eus

Bizkaia: bizkaiaei@euskadi.eus

Gipuzkoa: eigipuzkoa@euskasi.eus

Ordezkabidea-eskuorria_elebakar