Lanaldia eta oporrak

1. Martxoaren 16ko 6/1999 eta apirilaren 6ko 9/1999 Foru Legeak aplikatuko dira. Ezartzen da urteko lanaldia, oro har, 1.592 ordukoa dela, betiere ondoan adierazitako salbuespenezko kasuetan kopuru horri behar diren ordu-konpentsazioak aplikatuta, halako moduz non lanean benetan egoteko orduak honako hauek izanen baitira, kasuan-kasuan:

a. Goiz, arratsalde eta gaueko txandak: 1.457 ordu.

b. Gaueko txanda finkoa: 1.535 ordu.

c. Goiz eta arratsaldeko txandak, igande eta jaiegunetan ere lan eginik: 1.554 ordu.

d. Goizeko txandak, igande eta jaiegunetan ere lan eginik: 1.569 ordu.

e. Goiz eta arratsaldeko txandak, igande eta jaiegunetan lan egin gabe: 1.569 ordu.

f. Lanaldi zatitua, igande eta jaiegunetan ere lan eginik: 1.569 ordu.

g. Goiz eta arratsaldeko txanda, lanaldi zatituan: 1.569 ordu.

Parteek hitzematen dute negoziazio-prozesu bat abiaraziko dutela lanorduen gainezarpena arautzeko.

Txandak antolatzean, xedea izanen da zerbitzua eraginkorra izatea, txanda guztietan langile operatiboak izan daitezen ahalbidetzeko eta lanaldia luzatzeak ekar ditzakeen aparteko orduen kopurua murrizteko –baldin eta lan-txanda baten amaieran zerbait gertatu eta horri heldu behar bazaio–.

Urtero, sindikatuei kontsulta egin ondoren, bulegoetako egutegia onetsiko da, eta bertan, jaiegunak eta egun baliogabeak jasoko dira, epeen zenbaketan eta urteko lanaldian kontuan hartzeko.

Orobat, Lorategietako Zerbitzuaren, ikastetxeen eta haien baldintzak direla-eta egutegi espezifikoa behar dutenen egutegiak onetsiko dira.

2. Lan egutegia 2024-2025

2024/2025 ikasturtea 2024ko abuztuaren 16tik 2025eko abuztuaren 15era bitartekoa da, biak barne. Zentroak 208 egunetan irekiko dira. Eskoletako jarduera 2024ko abuztuaren 9an hasi eta 2025eko ekainaren 27an amaitzen da. Horietako lau, ikasturtearen hasieran eta amaieran banatuta, antolaketa-lanetan arituko dira, eta garbiketa-lan orokorretan, zerbitzuetako langileen kasuan. Gainerako 204 egunak haurrei arreta ematekoak izango dira. Hori guztia, hileko banaketa honen arabera:

Iruñeko Udal Haur Eskolak erakunde autonomoko langileen lan-egutegia eta ordutegia honako hau izango da:

A) HAUR-ESKOLETAN LAN EGITEN DUTEN LANGILEAK
2024/2025 ikasturterako lanorduak martxoaren 16ko 6/1999 Foru Legean, apirilaren 6ko 9/1999 Foru Legean eta abenduaren 27ko 624/1999 Foru Dekretuan ezarritako 1.592 orduak izango dira, hezitzaileentzat izan ezik, horientzat lanorduak 1.564 izango baitira, “Haur Eskolen Erakunde Autonomoko funtzionarioen enplegu-baldintzei buruzko Akordioarekin” bat etorriz, kasu bakoitzerako honela banakatuta:

ZUZENDARIAK, PSIKOLOGOA ETA ERIZAINA
204 lanegun 7 lanordutan 1.428 ordu
4 egunetik 3 ordura, abuztuaren 9,12,13 eta 14an 12 ordu
Ordu osagarriak 132 ordu
Prestakuntza pedagogikoko orduak* 20 ordu
Guztira… 1.592 ordu

NUTRIZIONISTA-SUKALDEEN KOORDINATZAILEA
208 lanegun eta 3,5 lanordu artean 728 ordu
Ordu osagarriak 68 ordu
Guztira… 796 ordu

TAILERREN KOORDINATZAILEA ETA TAILERISTA
204 lanegun 7 lanordutan 1.428 ordu
Ordu osagarriak: 144 ordu
Prestakuntza pedagogikoko orduak* 20 ordu
Guztira… 1.592 ordu

HEZITZAILEAK
204 lanegun, 7 lanordu haurrekin 1.428 ordu
Prestakuntza pedagogikoko orduak* 20 ordu
Ordu osagarriak: 116 ordu
Guztira… 1.564 ordu

SUKALDARIAK ETA LAGUNTZAILEAK
208 egun 7 ordu eta 30 minututan 1.560 ordu
Prestakuntza 15 ordu
Eskolako jaiak, beste behar batzuk eta bilerak 17 ordu
Guztira… 1.592 ordu


(*) Prestakuntza pedagogikoko orduak Iruñeko Udal Haur Eskoletako Gobernu Batzordeak onartutako ildo pedagogikoari lotuta daude, baita urtero etengabeko prestakuntzaren arloan zehazten diren ekintzei ere, eta Zuzendaritza Gerentziak onartuko ditu behin betiko, Zuzendaritza Teknikoak proposatuta.

ORDU OSAGARRIAK
Haur-eskola bakoitzeko zuzendaritzak banatuko ditu hezitzaileek zerbitzuaren beharren arabera egin beharreko ordu osagarriak, eta erakunde autonomoari helaraziko dizkio banaketa hori, bai eta eskolako taldearen bilerarako aurreikusitako egunak ere. Ordu horiek atal desberdinetan antolatzea (ikasturte hasierako prestakuntza, taldeko bilerak, familiekiko bilerak, txostenak, garbiketa, etab.) ikastetxeetako zuzendaritzek ikasturte hasieran jakinaraziko diete langileei – ahal den neurrian –. Ordu osagarri horien antolaketa eta edukia Iruñeko Udal Haur Eskoletako Gobernu Batzordeak onartutako ildo pedagogikoari lotuta daude, eta Zuzendaritza Gerentziari dagokio horiek onartzea, Zuzendaritza Teknikoak proposatuta.

Tailerren koordinatzailearen eta tailergilearen ordu osagarriak haur-eskoletako zuzendari guztiekin koordinatuta egingo dira, horientzat interesgarriak diren proposamenetan, 2024/2025 ikasturterako ezarritako 1.592 orduak gainditu gabe. Gerentziako Zuzendaritzari dagokio ordu horien antolaketa onartzea, Zuzendaritza Teknikoak proposatuta.

Haur-eskola bakoitzeko zuzendaritzak hezitzaileek egin behar dituzten ordu osagarriak banatuko ditu, zerbitzuaren beharren arabera, eta 2024/2025 ikasturtean guztira 1.564 lan-ordu baino gehiago egin ez daitezen.

Haur-eskola bakoitzeko zuzendaritzak banatuko ditu sukaldariek eta laguntzaileek egin behar dituzten eskolako jaiei, beste behar batzuei eta bilerei dagozkien orduak, zerbitzuaren beharren arabera eta 2024/2025 ikasturtean ezarritako 1.592 lanordu baino gehiago ez gainditzeko moduan. Ordu horiek Gerentziako Zuzendaritzak onartuko ditu, Zuzendaritza Teknikoak proposatuta.

OPORRAK
2024/2025 ikasturteko oporrak honela hartuko dira: 22 egun 2025eko uztailean (betiere 2025eko uztailaren 25a jaieguna bada) eta gainerako bost egunak 2025eko abuztuaren 1etik 15era, eskolak aldez aurretik prestatzeko erabakitzen diren egunen arabera.

LANEKOAK EZ DIREN EGUNAK
Lanegunak ez diren egunak izango dira urteko larunbat guztiak, 2024ko abenduaren 2,26,27,30,31, 2025eko urtarrilaren 2,3 eta 2025eko apirilaren 22,23,24 eta 25 eta 2025eko ekainaren 30.

JAIEGUNAK
Jaiegunak izango dira igandeak, Nafarroako Foru Komunitateko egutegi ofizialean adierazitako egunak eta Udalak herriko patroiari eskainitako jaieguntzat jo duen eguna, hau da, azaroaren 29a eta urriaren 12a, azaroaren 1a; 2024ko abenduaren 3, 6 eta 25a; 2025eko urtarrilaren 1, 6, 17, 18 eta 21a, 2025eko maiatzaren 1a.

NORBERAREN GAUZETARAKO BAIMEN-EGUNAK (11/2009 FD, 30. artikulua)
Indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, haur-eskoletan lan egiten duten langile guztiek, oro har, norberaren gauzetarako 3 eguneko baimena hartu ahal izango dute 2024/2025 ikasturtean.

Denok moskosotzat ezagutzen ditugun egunak dira. Edozein langileren berezko eginkizunetarako 23 ordu dira, edo lanaldiari dagokion zati proportzionala.

Orduka har daitezke, eskola-urteko abuztuaren 16tik ekainaren 30era bitartean.

ANTZINATASUNAGATIKO OPOR-EGUN GEHIGARRIAK. 251/1993 FD HOGEITA HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

15 urte edo gehiagoko antzinatasuna lortu ondoren lortzen diren egunak dira, eta urte horiek bete eta hurrengo egunean hartu ahal izango dira, hurrengo proportzioaren arabera eta urte naturaleko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

• 15-19 urte: egun 1.
• 20-24 urte: 2 egun.
• 25-29 urte: 3 egun.
• 30 urte edo gehiago: 4 egun


ANTZINATASUNAGATIKO NORBERAREN GAUZETARAKO EGUN GEHIGARRIAK. 251/1993 FD HOGEITA HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

18 urte edo gehiago bete ondoren lortzen dira, eta urte horiek lortu eta hurrengo egunean baliatu ahal izango dira.

Orduka eta urtean zehar har daitezke, urte naturaleko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean. Kalkulu hori langile bakoitzaren lanaldiaren zati proportzionalaren arabera egingo da.

• 18-23 urte: 2 egun.
• 24 urte: 3 egun.
• 24 urtetik gorakoak: egun 1 gehiago 3 urtean behin